Absicht zu schaden

From Entri
Jump to: navigation, search
Absicht zu schaden
- deu -
Qa lights green.png

Contents

YES

Übersetzung(en)

SpracheLink
bnloogmerk om te schaden

Beispieleoogmerk om te schadenbnl Supervisor

deu

2017/1/11 User:Quisadmi

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Terms
Tools
Miscellaneous